• - Na budúcu nedeľu sv. omša v Boliarove nebude.
  • - Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.
  • - Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.
  • - Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pozývame na osobitné modlitby, adorácie či pobožnosti za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  • - Bunetice – ohlášky: sviatosť manželstva rozhodli sa prijať: ADAM MICHNA, z Belže a Mgr. MICHAELA ŠTEFKOVÁ z Bunetíc, ohlasujú sa po druhýkrát. V modlitbách za snúbencov.

 

Pondelok       15.4.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok           16.4.

Féria

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda             17.4.

Féria

       

Štvrtok           18.4.

Féria

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

   

Piatok             19.4.

Féria

18.00

Kecerovce    

Sobota           20.4.

Féria

       

Nedeľa          21.4.

 4.Veľkonočná nedeľa

Dobrého Pastiera

8.00

9.30

11.00

12.15

Herľany

Bunetice

Bačkovík

Vtáčkovce

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Čižatice

Kategorie: Oznamy