• - Dnes, v nedeľu je zbierka na kňazský seminár. V Čižaticiach bude zbierka na budúci týždeň.
  • - Na budúcu nedeľu nebude sv.omša v Buneticiach.
  • - Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.
  • - V dnešnú nedeľu sa konajú osobitné prosby za kňazské a rehoľné povolania. Pozývame na osobitné modlitby, adorácie či pobožnosti za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  • - stretnutie prvoprijímajúcich detí z 12.5.2024 bude27.apríla 2024 o 10.00 na fare (ukončenie katechéz a záverečné skúšanie).
  • - Pre rómske deti bude 1.sv.prijímanie 2.júna 2024 o 10.30 v Kecerovciach.
  • - Bunetice – ohlášky: sviatosť manželstva rozhodli sa prijať: ADAM MICHNA, z Belže a Mgr. MICHAELA ŠTEFKOVÁ z Bunetíc, ohlasujú sa po tretíkrát. V modlitbách za snúbencov.

Aktivity:

  • - Dnes, 21.4. je Deň otvorených dverí v kňazskom seminári v Košiciach. Program je: 12:15 Obed a prehliadka kňazského seminára, 14:00 Tichá adorácia v Kostole sv. Antona Paduánskeho, 15:00 Korunka Božieho Milosrdenstva s Eucharistickým požehnaním, 15:30 Kultúrny program s tombolou, 17:30 Slávnostné vešpery.
  • - 4.5.2024 – 17. rozhlasová púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Téma: Ježišova cesta do Emauz v roku modlitby v príprave na Jubilejný rok 2025.
  • - 11.5.2024 v sobotu je v Obišovciach Púť detí do Obišoviec. Arcidiecézna púť pre deti, ktoré nemôžu ísť na 1. Svetové dní detí, ktoré budú 25. a 26.5.2024 v Ríme. Téma je z knihy Zjavenia Jána: „Hľa všetko robím nové“.
  • - 18.5.2024 - stretnutie členov ružencových bratstiev a ctiteľov v kostole Nanebovzatia Panny Márie – Dominikáni v Košiciach, pri príležitosti 30.výročia založenia Dominikánskeho mariánskeho centra.

 

Pondelok       22.4.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok           23.4.

sv.Vojtech, spomienka

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda             24.4.

sv.Juraj, ľub.spomienka

       

Štvrtok           25.4.

sv.Marek, sviatok

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

   

Piatok             26.4.

Féria

18.00

Kecerovce    

Sobota           27.4.

Féria

  10.00 stretko detí na fare    

Nedeľa          28.4.

 5.Veľkonočná nedeľa

8.00

9.30

11.00

12.15

Opiná

Kecerovce

Čižatice

Vtáčkovce

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bačkovík

Boliarov

Kategorie: Oznamy