Kostol Herľany rekonštrukcia

Rekonštrukciu kaplnky sv. Petra a Pavla môžete podporiť finančnými prostriedkami zaslanými na číslo účtu 2628711675/1100, Tatra banka a.s.,
IBAN: SK53 1100 0000 0026 2871 1675

Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

 

Gotická kaplnka Sv. Petra a Sv. Pavla z roku 1859. Z historických prameňoch vieme, že v roku 1896 bola súčasťou kúpeľového areálu. Drevený oltár v gotickom štýle so sochami Sv. Petra a Pavla , olejomaľba obraz Najsvätejšej Trojici. V rokoch 1974 – 1976 , pod vedením ThDr. Pavla Čecha, vtedajšieho farára, prešla úpravou interiéru, výmena lavíc úprava podľa nových liturgických predpisov. Kaplnka je vo veľmi v zlom stave. Uvažovalo sa postavení jej repliky, ale pamiatkový úrad ju v roku 2010 zaradil do zoznamu kultúrnych pamiatok. Táto kaplnka je spoločná aj pre Rankovce a Žirovce. V najbližšom období by mala prejsť väčšou rekonštrukciou.

Prehľad obyvateľstva podľa vierovyznania:

Rímskokatolícke vyznanie Gréckokatolícke vyznanie Evanjelici AV Reformovaný iné a nezistené

138

22

81

5

40

 

Kurátori: MVDr. Marek Bogdanovský, Ján Varga, Marián Varga

Kostolník: Horňák Jozef

Pokladníčka: Korečková Mária