• - Dnes, v nedeľu je zbierka na kňazský seminár. V Čižaticiach bude zbierka na budúci týždeň.
 • - Na budúcu nedeľu nebude sv.omša v Buneticiach.
 • - Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.
 • - V dnešnú nedeľu sa konajú osobitné prosby za kňazské a rehoľné povolania. Pozývame na osobitné modlitby, adorácie či pobožnosti za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • - stretnutie prvoprijímajúcich detí z 12.5.2024 bude27.apríla 2024 o 10.00 na fare (ukončenie katechéz a záverečné skúšanie).
 • - Pre rómske deti bude 1.sv.prijímanie 2.júna 2024 o 10.30 v Kecerovciach.
 • - Bunetice – ohlášky: sviatosť manželstva rozhodli sa prijať: ADAM MICHNA, z Belže a Mgr. MICHAELA ŠTEFKOVÁ z Bunetíc, ohlasujú sa po tretíkrát. V modlitbách za snúbencov.

Aktivity:

 • - Dnes, 21.4. je Deň otvorených dverí v kňazskom seminári v Košiciach. Program je: 12:15 Obed a prehliadka kňazského seminára, 14:00 Tichá adorácia v Kostole sv. Antona Paduánskeho, 15:00 Korunka Božieho Milosrdenstva s Eucharistickým požehnaním, 15:30 Kultúrny program s tombolou, 17:30 Slávnostné vešpery.
 • - 4.5.2024 – 17. rozhlasová púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Téma: Ježišova cesta do Emauz v roku modlitby v príprave na Jubilejný rok 2025.
 • - 11.5.2024 v sobotu je v Obišovciach Púť detí do Obišoviec. Arcidiecézna púť pre deti, ktoré nemôžu ísť na 1. Svetové dní detí, ktoré budú 25. a 26.5.2024 v Ríme. Téma je z knihy Zjavenia Jána: „Hľa všetko robím nové“.
 • - 18.5.2024 - stretnutie členov ružencových bratstiev a ctiteľov v kostole Nanebovzatia Panny Márie – Dominikáni v Košiciach, pri príležitosti 30.výročia založenia Dominikánskeho mariánskeho centra.

 

Pondelok       22.4.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok           23.4.

sv.Vojtech, spomienka

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda             24.4.

sv.Juraj, ľub.spomienka

       

Štvrtok           25.4.

sv.Marek, sviatok

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

   

Piatok             26.4.

Féria

18.00

Kecerovce    

Sobota           27.4.

Féria

  10.00 stretko detí na fare    

Nedeľa          28.4.

 5.Veľkonočná nedeľa

8.00

9.30

11.00

12.15

Opiná

Kecerovce

Čižatice

Vtáčkovce

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bačkovík

Boliarov

Kategorie: Oznamy
 • - Na budúcu nedeľu sv. omša v Boliarove nebude.
 • - Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.
 • - Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.
 • - Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pozývame na osobitné modlitby, adorácie či pobožnosti za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • - Bunetice – ohlášky: sviatosť manželstva rozhodli sa prijať: ADAM MICHNA, z Belže a Mgr. MICHAELA ŠTEFKOVÁ z Bunetíc, ohlasujú sa po druhýkrát. V modlitbách za snúbencov.

 

Pondelok       15.4.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok           16.4.

Féria

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda             17.4.

Féria

       

Štvrtok           18.4.

Féria

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

   

Piatok             19.4.

Féria

18.00

Kecerovce    

Sobota           20.4.

Féria

       

Nedeľa          21.4.

 4.Veľkonočná nedeľa

Dobrého Pastiera

8.00

9.30

11.00

12.15

Herľany

Bunetice

Bačkovík

Vtáčkovce

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Čižatice

Kategorie: Oznamy

 

 • - Dnes, v nedeľu sú zbierky na kostolné potreby na prvú nedeľu v mesiaci.
 • - Plnomocné odpustky na Nedeľu Božieho milosrdenstva: Každý, kto si v tento deň uctí obraz Božieho milosrdenstva a pomodlí sa Otče náš, Verím v Boha a vzdych “Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba“, môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
 • - Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.
 • - V piatok 12.apríla 2024 o 16.00 v Prešove, v Športovej hale Hotelovej akadémie bude program pre deti od 5 do 12 rokov s názvom Tour Odvážny priateľ, detské tour Godzone projektu v troch mestách na Slovensku. Vstupné je zadarmo. Program pre deti plný piesní, divadla a interakcie s publikom.

 

Pondelok       8.4.

Zvestovanie Pána

slávnosť, neprikázaný sviatok

16.30

17.30

18.30

Opiná

Kecerovce

Bačkovík

   

Utorok           9.4.

Féria

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda             10.4.

Féria

       

Štvrtok           11.4.

Féria

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

   

Piatok             12.4.

Féria

       

Sobota           13.4.

Féria

       

Nedeľa            14.4.

 3.Veľkonočná nedeľa

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Boliarov

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bunetice Bačkovík

9.30 Vtáčkovce

11.00 Čižatice

Kategorie: Oznamy
 • - Na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci a preto sú zbierky na kostolné potreby.
 • - Celý týždeň je Veľkonočná oktáva. Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.
 • - Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojné slávenie veľkonočných sviatkov, kostolníčkam za upratanie a prípravu kostolov na slávenia, kantorom za spev a hudobný doprovod, za liturgickú službu lektorom, miništrantom, aranžérkam za kvetinovú výzdobu. A tiež všetkým vám, ktorí ste prichádzali na jednotlivé slávenia z celej farnosti.
 • - V piatok, 5.apríla bude v Kecerovciach náuka pre prvoprijímajúce deti. O 17.00 sv.omša a po nej o 18.00 stretko s deťmi.

 

Drahí bratia a sestry, prajeme Vám Požehnané Veľkonočné sviatky

plné radosti a pokoja od Zmŕtvychvstalého Krista.

Nech nádej veľkonočného rána prinesie nové svetlo a radosť do vašich dní!

 To Vám praje farár Stanislav, duchovní otcovia a kurátori a Farská ekonomická Rada.

Pondelok       1.4.

Pondelok vo veľk. oktáve

   8.00

   9.30

Opiná

Bunetice

8.00

9.30

11.00

Herľany

Vtáčkovce

Čižatice

8.00 Bačkovík

9.30 Kecerovce

11.00 Boliarov

Utorok           2.4.

Utorok vo veľk. oktáve

       

Streda             3.4.

Streda vo veľk. oktáve

       

Štvrtok           4.4.

Štvrtok vo veľk. oktáve

       

Piatok             5.4.

Piatok vo veľk. oktáve

 

17.00

18.00

17.20 adorácia

Kecerovce sv.omša

1.prijímajúce deti náuka

   

Sobota           6.4.

Sobota vo veľk. oktáve

       

Nedeľa          7.4.

 2.Veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva

8.00

9.00

10.00

11.00

Herľany

Bunetice

Bačkovík

Boliarov

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Čižatice

Kategorie: Oznamy
 • - Palmovou-Kvetnou nedeľou sa začína Svätý týždeň. Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) je deň prísneho pôstu, zdržiavame sa mäsitého pokrmu a najesť sa môžeme do sýtosti len raz za deň.
 • - Dnes na Kvetnú nedeľu bude Krížová cesta v Čižaticiach o15.00 od rím.kat. kostola na nový cintorín.
 • - V Kecerovciach bude krížová cesta s deťmi v stredu o 10.00 od školy ku kostolu a späť, pozývam všetkých.
 • - Na Veľký Piatok bude Krížová cesta v Keceroviach o 10.00 od kaplnky (križovatka Bunetice-Opiná). Pozývam všetkých veriacich farnosti.
 • - 31.marca, na Veľkú Noc sa mení čas. O 2.00 posúvame hodiny na 3.00 letného času.
 • - Chorých navštívim v pondelok od 9.00.
 • - Poklona pri Božom hrobe na Veľký Piatok bude do pol hodiny po obradoch.
 • - Poklona pri Božom hrobe v Bielu Sobotu od 9.00 do 18.00.
 • - Zbierka pri Božom hrobe na Veľký Piatok a Bielu Sobotu vo farskom kostole je určená pre kresťanov vo Svätej zemi.

 

 • - SVÄTENIE JEDÁL SOBOTA 30.marca 2024:

13.00 Vtáčkovce,

13.30 Bunetice,

14.00 Kecerovce – pri kostole

14.30 Opiná

15.00 Čižatice

15.30 Boliarov

16.00 Bačkovík

16.30 Čakanovce

17.00 Herľany

Nedeľa 31.marca 2024 o 7.15 v Kecerovciach pri kostole.

 

Pondelok       25.3.

Pondelok svätého týždňa

17.00

18.30

Vtáčkovce 16.15 spovedanie

Bačkovík   17.50 spovedanie

   

Utorok           26.3.

Utorok svätého týždňa

17.00

18.00

Herľany

Čižatice

   

Streda             27.3.

Streda svätého týždňa

10.00

 

 

Krížová cesta s deťmi zo ZŠ v Kecerovciach

od školy do kostola a späť v Kecerovciach

   

Štvrtok           28.3.

Zelený štvrtok

Štvrtok Pánovej večere

9.30

18.00

Omša svätenia olejov KE-Dóm

 Kecerovce

   

Piatok            29.3.

Piatok Utrpenia Pána

Veľký Piatok

10.00

15.00

Kecerovce Krížová cesta

Kecerovce – obrady

   

Sobota           30.3.

Svätá (Biela) Sobota

Veľkonočná vigília

 

18.30

9.00-18.00 poklona pri Božom hrobe Kecerovce

13.00-17.15 požehnanie jedál

 

Kecerovce

   

Nedeľa           31.3.

 Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 

8.00

9.30

11.00

7.15požehnanie jedál Kec-kostol

Herľany

Kecerovce

Čižatice

8.00

9.30

11.00

Bačkovík

Bunetice

Boliarov

8.00 Opiná

9.30 Vtáčkovce

 

Kategorie: Oznamy